dova78

1. Lejletu-l-kadr

Allahov Poslanik, alejhis-selam, je rekao:

”Ko Noć kadra provede u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.” (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

2. Na Dan Arefata

Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem je rekao: ''Najbolja dova je dova na Dan Arefata.''

3. U toku mjeseca Ramazana

Muhammed, alejhis-selam, je rekao:
''Tri čovjeka čija će dova uvijek biti primljena: postač dok se ne iftari (u drugom navođenju, kada prekine post), pravičan vladar i onaj koji je potlačen.'' (Ahmed, Tirmizi)

4. Na noć i dan petka i u toku džume.

Ibn-Abbas, r.a., prenosi da  je Poslanik, alejhis-selam, rekao Aliji ibn Ebi-Talibu, r.a.:

''Sigurno u noći petka postoji sat u kojem se dova prima.'' (Hakim i Tirmizi)

 Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o vrlinama petka, dana u kojem se obavlja džuma-namaz, rekao: “U njemu se nalazi jedan čas, neće se desiti da u tom času Allahov rob, musliman, dok klanjajući moli, zatraži nešto od Allaha a da mu to Allah ne podari.” Pri tome je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, svojom rukom išaretio ukazujući na kratkoću tog časa. (Buhari, br. 935)

5. U zadnjoj trećini noći


Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Naš Uzvišeni Gospodar svake se večeri spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: ‘Ko Me moli,pa da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko od Mene oprosta traži, pa da mu oprostim.’» (Buharija, Fethu-l-bari 11/128)

Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «U svakoj noći ima jedno određeno vrijeme, ako ga rob musliman potrefi učeći u njemu dovu i od Allaha bude tražio neko dobro, sigurno će mu ga podariti.» (Muslim 6/36)

6. U toku ikameta, između ezana i ikameta


Također se prenosi od Sehla ibn S’ada da je rekao: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: «U dva vremena Allah ne odbija dovu onoga ko Ga moli: prije samog početka namaza i u bojnom redu na Allahovom putu.» (Ibn Hibban, Mevarid 297)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne odbija se dova koja se prouči između ezana i ikameta, pa zato dovite!” (Ahmed, 3/225, i Tirmizi, br. 3594; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Allahov Poslanik kazao je: “Tražite ispunjenje dova u vremenu susreta dviju vojska, učenju ikameta za namaz i prilikom padanja kiše.” (Šafija, El-Umm, 1/189)

7. Na kraju obaveznih namaza

8. Na sedždi

Allahov Poslanik, alejhis-selam, je rekao:''Rob je najbliži svome Gospodaru kada je na sedždi, pa učite dovu (u ovom stanju).'' (Muslim)

9. Prilikom buđenja iz sna


Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko se trgne iz sna pa prouči: “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve ala kulli šej’in kadir. SubhanAllahi, vel hamdulillahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle, ve la kuvvete illa bil-l-Lahi-l-Lahi-l-aliji-l-azim.“ A zatim zamoli Allaha za oprost riječima: “Gospodaru moj, oprosti mi!“ oprošteno će ti biti. A Velid, r.a. je dodao: “Ili je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “KO UPUTI DOVU BIĆE MU PRIMLJENA, AKO JOŠ UZ TO ABESTI TE KLANJA NAFILU, NAMAZ ĆEMU BITI PRIMLJEN.“ (Buharija)

10. Prilikom padanja kiše

Šejhul-Islam Ibn Tejmijja kazao je: “Dova se prima kada pada kiša, kada se rasplamsa borba, prilikom učenja ezana i ikameta, na kraju namaza, na sedždi, tokom posta, prilikom putovanja, dova mazluma – onoga kome je učinjena nepravda, i ono što mu sliči, o svemu spomenutom zabilježeni su poznati hadisi.” )El-Fetava, 129 / 27 )                                          

Kazao je imam Šafija: “Zapamtili smo i čuli od više osoba da se dova prima prilikom padanja kiše i prilikom učenja ikameta za namaz.” (Bejheki, Marifetus-sunen, 5/ 186)

Allahov Poslanik kazao je: “Tražite ispunjenje dova u vremenu susreta dviju vojska, učenju ikameta za namaz i prilikom padanja kiše.” (Šafija, El-Umm, 1/189)